USŁUGI  OPIEKUŃCZE

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyjątkiem usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione i rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych poprzez zakup niezbędnych produktów żywnościowych , przygotowywanie posiłków i karmienie , opiekę higieniczną tj. mycie, oraz drobne pranie i sprzątanie , zleconą przez lekarza pielęgnację i w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ustawodawca definiuje specjalistyczne usługi opiekuńcze jako usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

§ 1.

Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

1) usługi opiekuńcze – obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem;

2) specjalistyczne usługi opiekuńcze – są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem;

3) ustawa – ustawa z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1507, z późn. zm.);

4) świadczeniobiorca – osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych;

5) kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

6) opłata – kwota odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o „specjalistycznych usługach opiekuńczych” rozumieć przez to należy specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2.

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje:

a ).osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy

innych osób a jest jej pozbawiona,

b ).osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący

małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek członka rodziny tej osoby i za jej zgodą, lub z urzędu. 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu występowania przesłanek do ich udzielenia określonych w ustawie. 4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznane świadczeniobiorcy są wykonywane wyłącznie na jego rzecz. 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznane oraz świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy – na terenie Gminy Wolbrom, w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Jeśli wymaga tego sytuacja, dopuszcza się możliwość wyjazdu ze świadczeniobiorcą w celu załatwienia spraw urzędowych bądź wizyt u lekarza.

§ 3.

1. Zakres usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o:

a ). ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb świadczeniobiorcy, przeprowadzoną na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,

b ).ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez inne osoby, w tym rodzinę, a także wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych, c ). dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną świadczeniobiorcy, w tym opinię lekarza

w formie zaświadczenia o zalecanej pielęgnacji. Zakres usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz okres i miejsce ich świadczenia ustalane są w decyzji wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej .

§ 4.

1. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na kwotę 10,50 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt groszy). 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nieodpłatnie przyznaje się osobom samotnym lub osobom w rodzinie, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej . 3. Osoba samotna lub osoba w rodzinie, której dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy, zobowiązana jest do wnoszenia opłaty za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z poniższą tabelą:
 

L.P. Wysokość dochodu świadczeniobiorcy w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy Procentowa wysokość opłaty za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, liczona od ceny za 1 godzinę usług

 dla osoby samotnej

Procentowa wysokość opłaty za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze , liczona od ceny za 1 godzinę usług

dla osoby w rodzinie

1. Do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie nieodpłatnie
2. Powyżej 101 -125 % 20 % 25%
3. Powyżej 126- 150 % 30 % 35 %
4. Powyżej 151-170 % 40 % 45 %
5. Powyżej 171- 190 % 50 % 55 %
6. Powyżej 191- 210 % 60 % 65 %
7. Powyżej 211- 230 % 70 % 75 %
8. Powyżej 231- 250 % 75 % 80 %
9. Powyżej 251- 300 % 80 % 85 %
10. Powyzej 301- 350 % 85 % 90 %
11. Powyżej 351- 400 % 90 % 95 %
12. Powyżej 400 % 100 % 100 %

4. Opłatę za świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.

5. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn: kosztu opłaty o którym mowa w § 4 ust. 1, wysokości opłaty określonej w procentach zawartej w powyższej tabeli oraz liczby godzin świadczonych usług w danym miesiącu. 6. Opłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczeniobiorca będzie dokonywał na podstawie rozliczenia wystawianego co miesiąc przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu, w oparciu o decyzję przyznającą usługi oraz o ewidencję czasu pracy osoby świadczącej usługi, która stanowi podstawę do wyliczenia zrealizowanych godzin usług

w środowisku. 7.W przypadku śmierci świadczeniobiorcy, zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w miesiącu, w którym nastąpił zgon.

§ 5.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek świadczeniobiorcy, przedstawiciela ustawowego, członka rodziny lub pracownika socjalnego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu może częściowo lub całkowicie zwolnić świadczeniobiorcę z ponoszenia opłat za korzystanie z usług , jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących sytuacji:

a ).wystąpienie zdarzenia losowego,

b ).konieczność poniesienia przez świadczeniobiorcę wysokich kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, konieczność długotrwałego korzystania z dodatkowych płatnych usług leczniczych i opiekuńczych,

c).konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej, wychowawczej, po przedstawieniu dowodu wpłaty,

d ).konieczność korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług opiekuńczych,

e ).korzystanie z usług opiekuńczych przez więcej niż jedną osobę w rodzinie wspólnie zamieszkującej,

f ).ponoszenie stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji świadczeniobiorcy, związanych z potrzebami mieszkaniowymi lub z procesem leczenia, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych, stosowaniu określonej diety, po przedstawieniu dowodów zakupu lub opłat.

g ).konieczność zapewnienia świadczeniobiorcy usług w wysokim wymiarze godzin, powodując, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy,

h ).ponoszenie udokumentowanych wydatków związanych z zapewnieniem świadczeniobiorcy dodatkowej opieki, . 2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z ponoszenia opłaty za usługi podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego .