Wsparcie rodziny 

 

          L I N K:   Małżeństwo i rodzina są tylko tym co sami z nich czynimy.htm

 

 

 

Dofinansowanie zadania z Funduszu Pracy

 

Nazwa zadania :  Program asystent rodziny na rok 2021

Kwota dofinansowania : 2000zł

Całkowita wartość zadania : 2515,59zł

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań

wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również

realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa

w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

 

1. Asystent  rodziny

 Na terenie miasta i gminy Wolbrom wsparcie rodziny odbywa się   zgodnie z  ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mogą otrzymać wsparcie w formie usług asystenta rodziny.

            Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych , prowadzenia gospodarstwa domowego , radzenia z sytuacjami dnia codziennego .Efektem powinno być odzyskiwanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem , które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać       role rodzica , aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci .

            W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych , pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy . Jeżeli występuje konieczność przydzielenia asystenta pracownik socjalny kieruje wniosek do dyrektora o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny .

           Wsparcie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

     2. Rodziny wspierające

  W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

    Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przezywającej trudności w :

1.      opiece i wychowaniu dziecka;

2.      prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3.       kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierająca ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy    społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

    Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów.

             Od 1 stycznia 2017 roku z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku

             o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem '' , poszerzył się obszar działań asystenta rodziny o:

  • funkcje koordynatora kompleksowego wsparcia ( poradnictwa ) dla kobiet w ciąży i ich rodzin , ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej , kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia rodzin dzieci , u których zdiagnozowano ,, ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu , która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu „
  • do działań asystenta należy także współpraca z innymi służbami z różnych systemów ,w tym z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, pracujących na rzecz kobiet  w ciąży i jej rodziny .

 

           Odbiorcy usług asystenta rodziny:

  • kobiety w okresie ciąży i połogu , ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych , posiadające dokument potwierdzający ciąże i ich rodziny.
  • rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie , potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu , które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu ,wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa , ginekologii , perinatologii lub neonatologii .
  • Rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim , umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz dzieckiem i młodzieżą posiadającą odpowiednią opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka , orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty Program kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem ” .

Koordynacja wsparcia  podejmowana jest przez asystenta rodziny  na wniosek rodziny, osoby,  dotyczący objęcia rodziny wsparciem, złożony do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej .

 

  3. Piecza zastępcza  jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Piecze zastępczą organizuje powiat.

Piecza zastępcza zapewnia :

1.      pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe- dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka- opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym;

2.      przygotowanie dziecka do :

a) godnego, samodzielnego odpowiedzialnego życia,

b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,

c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowalnych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;

3.    zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

     1.   rodzinnej

     2.   stytucjonalnej