Pomoc społeczna - informacje  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( MOPS) jest gminną jednostką organizacyjną , nie posiadającą osobowości prawnej , powołaną do realizacji zadań określonych w Ustawie o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r .(Dz.U . Nr 64 z dnia 15 kwietnia 2004 r .) ....... >>

Pomocy społecznej udziela się z powodu:  1.Ubóstwa 2. Sieroctwa 3. Bezdomności  4. Bezrobocia 5. Niepełnosprawności  6. Długotrwałej lub ciężkiej choroby 7. Przemocy w rodzinie ...... >>

Główne świadczenia z pomocy społecznej  Świadczenia pieniężne.  Zasiłek stały przysługuje : pełnoletniej  osobie  samotnie gospodarującej , całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności ....... >>

W jaki sposób można uzyskać pomoc   Osoba lub rodzina zainteresowana uzyskaniem pomocy składa wniosek o pomoc w sekretariacie MOPS. Wniosek powinien zawierać przede wszystkim nazwisko i imię oraz adres zamieszkania a także wskazane jest aby wniosek – podanie posiadało kopię , na której klient otrzymuje potwierdzenie ....... >>