O G Ł O S Z E N I A 

 

05.10.2021

           Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom

                                 - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że od 01 października do 15 października 2021 roku, na terenie naszego miasta i gminy są

realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy i strategii lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji

społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych

Miasta i Gminy Wolbrom oraz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wolbrom na lata 2021-2027.

 Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

 https://www.webankieta.pl/ankieta/668282/miasto-i-gmina-wolbrom-mieszkancy-2021.html

 Zachęcamy do udziału w badaniu.

 05.10.2021                                                

                                                                             INFORMACJA

Mobilny punkt ZUS dla wniosków o świadczenia 300+będzie działał 19 października  2021r. (wtorek) w godz.

10:00 – 13:00 w  siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu, przy ul. Skalska 20 pokój nr 10.

Prosimy aby klienci zgłaszający się do MOPS dostosowali się do wymogów sanitarnych zakrywania maseczką ust i nosa

oraz dezynfekowali ręce.

Eksperci pomogą w założeniu profilu na PUE i poprawnym złożeniu wniosku o świadczenie 300+ w ramach programu

„Dobry Start”.

Świadczenie 300+ na nowy rok szkolny będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać

 do 30 listopada tylko drogą elektroniczną. Będzie to można zrobić za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za

 pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie

na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+, muszą pamiętać o:

•      dowodzie osobistym,

•      numerze PESEL dziecka,

•      orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną,

•      o nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,

•      oraz numerze rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie.

Warto przypomnieć, że w ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup

podręczników,

 zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych,

liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z

niepełnosprawnościami.               

Program Dobry Start – wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

Aby otrzymać wsparcie, złóż elektronicznie wniosek.

Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia:

 • w wieku do 20 lat,

 • w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością).

Jeśli jesteś rodzicem, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem:

 • portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

 • portalu Emp@tia,

 • bankowości elektronicznej . Możliwość taką daje: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pocztowy,

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., BNP, Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank, ING, Kasa Stefczyka,

 • mBank, Nest Bank, Pekao S.A., PKO Bank Polski, SGB, SKOK Śląsk

Jeśli jesteś:

 • osobą sprawującą pieczę nad dzieckiem,

 • opiekunem prawnym,

 • opiekunem faktycznym,

 • osobą uczącą się – usamodzielnianą

 • dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej,

to wniosek możesz złożyć tylko za pomocą portalu PUE ZUS.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.

Ważne! Po 30 listopada będziesz mógł złożyć wniosek o świadczenie z programu Dobry Start - za pośrednictwem portalu PUE ZUS -

 tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Na wniosku – oprócz innych danych – musisz podać:

 • numer rachunku bankowego, na który chcesz dostać wypłatę świadczenia,

 • nazwę i adres szkoły

 • adres mailowy i numer telefonu, czyli dane które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie

 •  do założenia Twojego profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeśli nie masz rachunku bankowego – musisz go założyć. Możesz skorzystać z opcji założenia bezpłatnego podstawowego rachunku płatniczego.

Jeśli nie masz adresu mailowego, musisz założyć sobie konto mailowe. Możesz to zrobić za darmo w wybranym przez Ciebie portalu lub

serwisie internetowym.

Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy złożyłeś wniosek

przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, wydamy decyzję odmowną w Twojej sprawie. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS.

Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

Gdzie otrzymam pomoc

Podstawa prawna

[1] § 13. ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego

programu „Dobry start”.

03.03.2021

                                                                   Reaguj na przemoc

            Sytuacja pandemii i związane z nią ograniczenia jak praca zdalna rodziców, stałe przebywanie dzieci w domu

w związku z nauką zdalną spowodowały zmiany w funkcjonowaniu rodzin. Często mogą to być zmiany pozytywne

 pozwalające na pogłębienie relacji wewnątrzrodzinnych  ale sytuacja taka może stwarzać także zagrożenie

 ujawnienia się lub pogłębienia negatywnych zjawisk w relacjach rodzinnych – agresji, nadużywania środków

 psychoaktywnych, różnych przejawów przemocy. Wspólne, stałe przebywanie w jednym miejscu osób

stosujących przemoc, agresję oraz osób, do których te zachowania są kierowane, powoduje brak poczucia

bezpieczeństwa, wzrost lęku, strachu.

            Negatywne zjawiska szczególnie mocno wpływają na dzieci, które - nawet wówczas gdy zachowania

agresywne nie są kierowane bezpośrednio do nich -  ponoszą emocjonalne konsekwencje. Szczególnie negatywne

 skutki dla zdrowia i rozwoju dziecka ma stosowanie agresji, przemocy i nadużywanie środków psychoaktywnych

 ( w tym alkoholu ) przez ich rodziców. Wielu badaczy wskazuje na silny związek pomiędzy piciem alkoholu

 a stosowaniem przemocy, szczególnie przemocy domowej. Szkodliwe picie alkoholu przez rodziców, opiekunów

 może wpływać niekorzystnie na  poczucie odpowiedzialności, a także zmniejszać ilość czasu i pieniędzy, które

mogą być przeznaczone dla dziecka. Może prowadzić to do zaniedbania podstawowych potrzeb dziecka.

Nadużywanie alkoholu może bezpośrednio wpływać na funkcje psychiczne i kognitywne, zmniejszając samokontrolę

i czyniąc osoby bardziej podatne na akty przemocy, również wobec dzieci. Szkodliwe picie przez rodziców związane

 jest z innymi problemami jak słabe zdrowie psychiczne i antyspołeczny charakter, co zwiększa ryzyko maltretowania

dziecka.  Nikt nie ma prawa bić ani poniżać najbliższych. Przemoc domowa nie jest tylko wewnętrzną sprawą rodzinną

ale jest przestępstwem ściganym przez prawo.

            Każdy z nas może mieć wpływ na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wystarczy tylko przerwać „zmowę

 milczenia” wobec zjawiska przemocy domowej, nie akceptować zachowań agresywnych wobec najbliższych.

 W wielu przypadkach można powstrzymać przemoc wobec członków rodziny, dzieci dzięki wczesnej interwencji

sąsiadów, znajomych, rodziny. Właściwa  i odpowiedzialna reakcja otoczenia pozwoli instytucjom zajmującym się

pomaganiem dotrzeć do osób, które tej pomocy potrzebują.     

            Na terenie Miasta i Gminy Wolbrom działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania

przemocy w rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu ( codziennie przyjmują: koordynator

 do spraw uzależnień, pracownicy socjalny ).

             Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą otrzymać kompleksową, bezpłatną pomoc w Punkcie

Informacyjnym dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie mieszczącym się w budynku MOPS Wolbrom,

 tel. 32/ 644 10 75, mail: ziwolbrom@gamil.com. W Punkcie bezpłatnych porad udzielają: psycholog ( czwartek 15.00-17.00,

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ), prawnik ( wtorek 8.00-10.00 ), pracownik socjalny ( czwartek 13.00-15.00 ).

            W celu wzmocnienia opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców można także skorzystać z pomocy

 w formie wsparcia asystenta rodziny.

            W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu działa także Punkt Konsultacyjny do spraw uzależnień,

 gdzie mogą uzyskać pomoc osoby mające problem z nadużywaniem alkoholu. 

            Osoby zainteresowane mogą  uzyskać również pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu,

 ul. Piłsudskiego 21, tel. 32/ 643 39 41. Mieści się tam  Punkt Interwencji Kryzysowej, który oferuje bezpłatną

pomoc specjalistów ( psycholog, prawnik, warsztaty pracy z rodziną – podnoszenie kompetencji wychowawczych,

psychoterapia ). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oferuje także pomoc dla osób stosujących przemoc, prowadzone

 są  tam oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby potrzebujące pomocy mogą  skorzystać z ogólnopolskich telefonów zaufania:

-        Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 800 12 00 02

-        Ogólnopolski telefon  zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111;

-        STOP – telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją – 22 621 35 37;

-        Policyjny telefon zaufania ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 800 120 226;

-        Policja – 997, numer alarmowy – 112

23.02.2021

                                        Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

 

 

09.02.2021                                                       Ogłoszenie

W związku z poluzowaniem obostrzeń przez rząd związanych z epidemią COVID-19 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu

 ul. Skalska 20 wznawia nieodpłatne udzielanie porad prawnych dla klientów Ośrodka.

Porady udzielane będą w następujących terminach:

1. Poniedziałek  -  godz.  8-12

2. Wtorek  -  godz.  11-15

3. Środa  -  godz. 11-15

4. Piątek  -  godz. 8-12

Porady będą odbywać sie w ścisłym reżimie sanitarnym.

Na spotkanie z prawnikami klient umawia się telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu ośrodka pod numer 32 644 10 75.

Jednocześnie informujemy, że powyższa usługa przeznaczona jest wyłącznie dla klientów ośrodka pomocy społecznej.

 

13.01.2021.                                                

                                                                       Informacja

Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu ul. Skalska 20 jako koordynator zadania realizacji transportu pacjentów na

szczepienia na COVID-19 podaje adres poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego MOPS, pod którym mieszkańcy Gminy

 Wolbrom będą mogli zamawiać transport do punktu szczepień.

E-mail: sekretariat_mops@interia.pl

Telefon: 32 644 10 75

Transport taki powinien być przeznaczony dla osób:

  -  niepełnosprawnych

  -  mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości

     samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

12.11.2020.

                                                                                        Informacja
 

Gmina Wolbrom przyłączyła się do Programu ,, Wspieraj Seniora''. Program zakłada wsparcie dla osób powyżej 70 roku życia które ze

względu na trudną sytuację epidemii pozostają w domu, w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej

potrzeby w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej .

                          Seniorze, jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń na infolinię 22 505 11 11  lub  do

                                 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu - 32 644 10 75

                                                                     

16.03.2020.

 

Z dniem 16 marca 2020 roku – do odwołania ogłaszam, że w celu zapobiegania rozpowszechnianiu się 

koronawirusa w trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników ograniczamy wizyty osobiste w

siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu. W sytuacjach bezwzględnie koniecznych prosimy

 o kontakt w formie:

 • tradycyjnej korespondencji

 • lub telefonicznie: Tel. 32/644 10 75

 • drogą elektroniczną: Adres e-mail: sekretariat_mops@interia.pl

Osoby zgłaszające się do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu będą obsługiwane przez pracowników w

ograniczonym zakresie -  w związku z tym, do niezbędnego minimum zostaną ograniczone wyjścia pracowników

 socjalnych i asystenta rodziny w teren.

Wypłaty świadczeń będą odbywać się za pośrednictwem Poczty Polskiej – przekazem pocztowym oraz

przelewem bankowym.

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                                 Tadeusz  Posełek                                                                                            

03.11.2017       

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

                                                 Otwórz plik   Informator za życiem