D O Ż Y W I A N I E

 

 Wieloletni Rządowy Program ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023

 Wieloletni Rządowy Program ,, Posiłek w szkole i w domu ,, na lata 2019-2023 jest dofinansowywany ze środków budżetu   państwa.

Program ,,Posiłek w szkole i w domu ‘’ zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym,  o niskich dochodach jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji .

 

W ramach programu przewiduje się udzielenie pomocy w formie ;

1.      posiłku

2.      świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

3.      świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych .

Program ma charakter modułowy :

1.      Moduł dla dzieci i młodzieży – ze środków przekazanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12.03.2014 o pomocy społecznej oraz spełniają kryterium dochodowe w wysokości 150 % ,o którym mowa w art 8 w/w ustawy :

a. dzieciom do czasu podejmowania nauki w szkole podstawowej

b. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej .

          w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w   postaci produktów żywnościowych .

2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach , gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań , o których mowa powyżej ,a wyraża chęć zjedzenia posiłku , odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkole informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka , o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku .

3.      Liczba dzieci i uczniów , którym udzielono pomocy zgodnie z pkt 2 nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym , a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca .

1 a . Moduł dla osób dorosłych – ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności , świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150 % o którym mowa w art 8 w/w ustawy , osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art .7 ustawy , w szczególności osobom starszym , chorym i niepełnosprawnym .

Gmina może zorganizować dowóz posiłków dla tych grup mieszkańców gminy .

Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest burmistrz.

  W roku 2021 w ramach Programu ,, Posiłek w szkole i w domu ,, Wojewoda Małopolski przekazał Gminie Wolbrom na realizację Programu 163 907,00 zł , natomiast całość zadania to kwota 273 178,00 zł .