DODATKI   MIESZKANIOWE

    1. wniosek_dod_mieszk.pdf               

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021r. poz. 2021), reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach
 

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego składają wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty stwierdzające.

 

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

1) Tytuł prawny do lokalu

-   najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach;

-   osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

-    osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

-    innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

-    osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny socjalny

- przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego,

- może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych w pkt 1.

2) Kryterium dochodowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40%,

2) wieloosobowym – 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem art. 6 ust.8  i art.7 ust.6

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r. poz.111 z późn.zm.).

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z1ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020r. poz.333).

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020r. poz.1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z2020r. poz.1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art.5 ust.7a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

3) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż :

-        35m2 dla 1 osoby,

-        40m2 dla 2 osób,

-        45m2 dla 3 osób,

-        55m2 dla 4 osób,

-        65m2 dla 5 osób,

-        70m2 dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej    kolejnej osoby, zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2 .

 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózki lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 

WYDATKI na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

-   30% albo

-     50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

Upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:

-     ruchomości i nieruchomości

-     zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Odwołanie od decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom wnosi się do Samorządowego Kolegium   Odwoławczego  w Krakowie, ul.  Lea 10, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość płaconego dodatku mieszkaniowego.

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania zostanie stwierdzone, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI. Należności te wraz z odsetkami  i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku – decyzja, którą przyznano dodatek wygasa.

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku

DODATEK MIESZKANIOWY wypłaca się zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania opłat za lokal mieszkalny, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca „z góry”. Pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu  zaległości obejmujących pełne 2 miesiące.

WYDATKAMI PONIESIONYMI przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Wydatkami takimi są:

-        czynsz

-        opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego

-        opłaty eksploatacyjne spółdzielni mieszkaniowej

-        zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty związane z nieruchomością      wspólną

-        świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego

-        inne wydatki wynikające z odrębnych przepisów