Dodatek osłonowy

       Wniosek - Dodatek Osłonowy.pdf                 Wniosek elektroniczny  https://www.gov.pl

      Wniosek - Dodatek Osłonowy.docx

 

                                                                       Dodatek osłonowy

 

 

Kryterium dochodowe

 

Jeśli Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu
na osobę nie przekraczają:

          1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

          2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
możesz starać się o dodatek osłonowy.
UWAGA!

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać
dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że
dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego,
a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota
wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wypłata
dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2
grudnia 2022. W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 realizacja wypłaty
dodatku osłonowego nastąpi jednorazowo w terminie nie późniejszym niż do 2 grudnia
2022 r.

Wysokość dodatku osłonowego

                             gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie

                             gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;

                             gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;

                             gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.

Dodatek osłonowy dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym - wysokość:

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec
kaflowy na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwem węglopochodnym, przewidziane
stawki dodatku są wyższe.

                             gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;

                             gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;

                             gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;

                             gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.


 

WAŻNA INFORMACJA

Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie tylko wówczas, gdy źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym zostało wpisane najpóźniej w dniu złożenia wniosku do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Podaj swój adres email we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na Twój adres email. WAŻNE

W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany w formularzu wniosku rozstrzygnięcia pozytywnego nie wyślemy w formie tradycyjnej. Jedynie decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

Wnioski dla osób mających miejsce zamieszkania w Gminie Wolbrom będą przyjmowane elektronicznie oraz w formie tradycyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu ul. Skalska 20.

Formularze wniosku do pobrania

 

Do pobrania - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl   https://www.gov.pl/     

                                                   ZŁÓŻ  WNIOSEK  ELEKTRONICZNY

Ze względu na ograniczenia spowodowane ogłoszonym stanem epidemii zachęcamy wszystkie osoby do

wykorzystania elektronicznej formy złożenia wniosków o dodatek osłonowy. Zostań w domu, załatw sprawę bez

wychodzenia z domu.

  Krok 1 Wypełnij dokładnie wniosek o dodatek osłonowy wraz załącznikami i podpisz.

  Krok 2 Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek.

  Krok 3 Zaloguj się do portalu ePuap, następnie wybierz z katalogu spraw

   na Epuap Pismo ogólne do podmiotu publicznego (serwis zewnętrzny).

  Krok 4 Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/kwalifikowanym.

  Krok 4a Jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz założyć profil za pośrednictwem Twojego       

   konta on-line bez wychodzenia z domu (serwis zewnętrzny)

Krok 5 W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany
we wniosku adres email.

Krok 6 Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku osłonowego zakończy się negatywnie
decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem poczty.

Termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022 r.
Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Procedura postępowania o przyznanie dodatku
osłonowego

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków
złożonych do dnia do 31 lipca 2022 r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa
domowego będzie rok 2020. Dla wniosków złożonych w terminie od 1 sierpnia 2022 r.
do 31 października 2022 r. podstawą obliczenia dochodu będzie rok 2021.

Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu
systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są
dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach
ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu:
(dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)

      Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w
roku bazowym, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c,
art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)

       Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)

Dochód podlegający odliczeniu:

 

•     Alimenty świadczone na rzecz innych osób w danym roku

kalendarzowym należy potwierdzić we wniosku o dodatek osłonowy.

Podstawa prawna:

 

1.     Ustawa o dodatku osłonowym(serwis zewnętrzny)

2.     Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wniosku o wypłatę
dodatku osłonowego(serwis zewnętrzny)